بامداد خوش - خیابان - امروز با همکار ما سمیر صدیقی سر زدیم به جاده نادر پشتون

show more show less