بامداد خوش - خیابان - دیدار سمیر صدیقی از عبدالغفور خیابانی کسی که ۷۰ سال میشود مصروف ترشی فروشی است

show more show less