بامداد خوش - ورزشگاه - در این بخش داکتر جسور در باره مسابقات و آمادگی های خود صحبت میکند

show more show less