بامداد خوش - سینما - کریم اسیر (چارلی افغانی) ممثل تیاتر در مورد تجربه های زندگی خود صحبت میکند

show more show less